SK | DE

Agrohase.sk

Úvod › Reklamácie

Reklamácie a výmena tovaru:


Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode agrohase.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je od 12 do 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.


Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.


Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ,alebo jej častí spôsobené používaním.


Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.


Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.


Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.


Reklamácia je vyriešená do 30 dní od uplatnenia.


Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.


Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.


Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na agrohase@agrohase.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


VRÁTENIE TOVARU (formulár na vrátenie tovaru):


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške , najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho, alebo ich vyplatí v hotovosti na prevadzkárni.


Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje.


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.


Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky: • písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí mailom, alebo poštou / najlepšie doporučene /.

 • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

  • tovar nesmie byť použitý

  • tovar musí byť nepoškodený,

  • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atd. • tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy, doporučene neznamená na dobierku

 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.


V prípade, že kupujúci odstúpi od potvrdenej objednávky a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15 % sumy z celkovej objednávky. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.


 


V prípade nadrozmerných zásielok (nad 50kg) je poplatok za doručenie dojednaný individuálne


Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.