SK | DE

Agrohase.sk

Hydina › Proti agresivite, preletu

Stop čmelíkom 500 ml

Stop čmelíkom 500 ml
zväčšiť obrázok
Kód: 3032
Dostupnosť: 7 ks
Záručná doba: 24 mesiacov

Cena s DPH: 9,30 €

Ks:
Popis produktu
ČMELÍKOSTOP je kvapalný prípravok určený na ničenie čmelíkov (Dermanyssus spp.) Prípravok
hubí dospelé osoby aj ich vývojové štádiá. Použitie na dezinsekciu chovných priestorov pri zamorení čmelíkmi i
ako prevencia pri naskladnení.
Návod na použitie: Pred použitím dôkladne pretrepte! Aplikujte po dôkladnej mechanickej očiste na
steny a zariadenia chovných priestorov. Neaplikovať na potravinové zvieratá av ich prítomnosti, po
zaschnutie prípravku možno zvieratá naskladniť. Prípravok pôsobí až 6 mesiacov. Pri silnom zamorení
opakujte postrek po 3 mesiacoch. Spotreba prípravku je 1 liter na 7 - 10 m2
.
Skladovanie: v uzavretých originálnych obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote do
+25°C.
Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Nepoužívajte
vo voľnej prírode ani na priame ošetrenie ľudí a zvierat.
Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a
pripojené informácie o prípravku.
Obsahuje: 0,10 g/kg deltametrín; 3,1 g/kg piperonylbutoxid.
R-vety: Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom
prostredie.
S-vety: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.
Prvá pomoc: Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí dôkladne
vypláchnuť vodou. Pri zasiahnutí kože umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 1/2 litra
vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po manipulácii s prípravkom vyhľadajte lekársku
pomoc a ukážte obal prípravku.
Likvidácia: Prázdny obal aj obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie
nebezpečných odpadov.


Galéria
Stop čmelíkom 500 ml


Odporučiť tento produkt priateľom
*

*

*